Välkommen till Theodor Foto

Ordförklaringar

Grundläggande begrepp

Användare
Operatören av den dator som exekverar en Microsoft Access-applikation. En operatör kan bestå av en eller flera fysiska personer, som arbetar under ett användarkonto.

Användarkonto
Ett konto som identifieras med ett användarnamn och ett personligt ID (PID) och som används för att hantera åtkomst till databasobjekt i Microsoft Access-arbetsgrupper. Behörigheter som tilldelas en användare läggs till de behörigheter som tilldelats det gruppkonto som användarkontot tillhör.

Arbetsgrupp
En arbetsgrupp är en grupp användare i nätverksmiljö som gemensamt delar data. Om säkerhet på användarnivå används betyder det att medlemmarna i en arbetsgrupp är registrerade i användarkonton och gruppkonton som lagras i informationsfilen för arbetsgrupper i Microsoft Access. Användarnas lösenord lagras också i informationsfilen för arbetsgrupper. Dessa skyddade konton kan sedan tilldelas olika behörigheter för databaser och deras objekt. Själva behörigheterna är lagrade i den skyddade databasen. Varje skyddad informationsfil för arbetsgrupper skapas med ett unikt arbetsgrupps-ID (WID). Ett arbetsgrupps-ID är en skiftlägeskänslig alfanumerisk sträng bestående av 4 till 20 tecken som anges i informationsfilen när en ny arbetsgrupp skapas med administratörsprogrammet. Används f.n. ej i Theodor 2.0.

Behörighet
En uppsättning attribut som anger vilken sorts åtkomst en användare ska ha till data och objekt i en databas. Om en användare t ex har behörighet att läsa data för en tabell eller en fråga, kan han eller hon läsa data i tabellen eller frågan, men inte ändra dem.

Databas (Microsoft Access)
1. Överordnat begrepp för en samling data, ordnade efter ett visst system och för ett visst syfte.
2. Tekniskt begrepp för det system av tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron, och moduler som utgör den aktuella programvarutillämpningen.

Datakälla
1. Källa för det data som begärs eller visas. Kan vara ett tabellnamn, ett frågenamn, eller ett SQL-uttryck.
2. Databas som accessas via en ODBC-drivrutin, konfigurerad med ODBC-hanteraren. Databasen kan t.ex. vara lokaliserad på en SQL-databasserver.

Formulär
Merparten av informationen i ett formulär kommer från en underliggande datakälla. Övrig information i formuläret lagras i formulärets design. Vanligtvis är det via olika formulär som en användare får tillgång till databasens tabeller. Länken mellan ett formulär och dess datakällor sker med hjälp av olika grafiska objekt som kallas kontroller. De kontroller som oftast används för att visa och ange data är textrutor. Bilder visas med en annan typ av kontroller som är specialiserade på olika grafiska filformat.

Fråga
En fråga används för att plocka fram ett urval av data från en eller flera tabeller. Frågor används för att visa, ändra och analysera data på olika sätt. De kan också användas som datakälla för formulär och rapporter. Den vanligaste frågetypen är en urvalsfråga. Urvalsfrågan hämtar data från en eller flera tabeller med hjälp av villkor som man anger och visar sedan informationen i begärd ordningsföljd.

Fält
Namngiven del av en post i en databas som beskriver en specifik egenskap hos det objekt som posten representerar, t.ex. dess vikt, längd, eller någon annan egenskap.

Gruppkonto
En samling användarkonton i en arbetsgrupp. De identifieras med gruppnamn och personligt ID (PID). Behörighet som tilldelats en grupp gäller för alla användare i gruppen. Används f.n. inte i Theodor 2.0.

Internet
Ett datornätverk bestående av ett stort antal internationellt sammanknutna datorer och lokala datornätverk som använder nätverksprotokollsviten TCP/IP för kommunikation och datautbyte. Internet är ett distribuerat nätverk av datorer, vilket innebär att administrationen av nätverket inte är centraliserad till en enda auktoritet, utan utspridd bland de lokalt administrerade datornätverk som Internet är uppbyggd av.

Lösenord
En alfanumerisk textsträng som måste anges vid inloggning på ett användarkonto. Om ett felaktigt lösenord anges, nekas access till databasens objekt. Makro Ett makro är en uppsättning instruktioner som var och en utför en viss operation, t.ex. öppnar ett formulär eller skriver ut en rapport. Med makron automatiserar man vanliga uppgifter. Exempelvis kan man med ett makro skriva ut en rapport när en användare klickar på en kommandoknapp. Ett makro kan bestå av en instruktionssekvens eller en makrogrupp. Man kan också använda villkorsuttryck till att bestämma när ett makro ska köras.

Modul
En modul är ett antal deklarationer och procedurer i Visual Basic for Applications (VBA) som sparas tillsammans som en enhet. Det finns två grundläggande typer av moduler: klassmoduler och standardmoduler. En procedur i en modul kan vara antingen en Function-procedur eller en Sub-procedur. Formulär- och rapportmoduler är klassmoduler som är kopplade till ett visst formulär eller en viss rapport. Formulär- och rapportmoduler innehåller ofta händelseprocedurer som körs som svar på särskilda instruktioner i formuläret eller rapporten. Händelseprocedurer används när man vill kontrollera formulär och rapporter och vad som händer när en användare utför en åtgärd, t.ex. klickar på en kommandoknapp. Klassmoduler kan också användas på egendefinierade objekt (d.v.s. andra objekt än formulär och rapporter). Standardmoduler innehåller generella procedurer som inte är kopplade till något objekt, och procedurer som ofta används och kan anropas från valfri plats i databasen.

Objekt
1. Ett föremål eller en annat fysisk eller begreppsmässig enhet som kan beskrivas med ett antal karakteristika, såsom längd, vikt, färg, etc.
2. Ett objekt kan vara en tabell, en fråga, ett formulär, en rapport, ett makro, en modul, ett objekt som definierats i systemet, t ex MSysIndexes-tabellen, eller information från ett annat program, t ex ett diagram, en bild eller en tabell, som kan länkas eller bäddas in (infogas i en fil).

Pixel
Begreppet har sitt ursprung i det engelska ordet 'picture element', d.v.s. bildelement. En pixel är den minsta komponenten i en avbildning eller ett bild på en dators bildskärm (normalt en enfärgad bildpunkt); "ett större antal pixel per tum innebär en högre bildupplösning".

Post
En post i en tabell är ett dataobjekt bestående av ett eller flera fält som vardera beskriver olika egenskaper hos ett specifikt objekt.

Rapport
En rapport är ett effektivt sätt att presentera utskriven information. Med en rapport kan man visa informationen på det sätt man föredrar. Större delen av informationen i en rapport kommer från en underliggande tabell, fråga eller SQL-instruktion som är källan till informationen i rapporten. Annan information i rapporten lagras i rapportlayouten. Länken mellan en rapport och dess datakälla sker via grafiska objekt, s.k. kontroller. Kontrollerna kan vara textrutor som visar namn och siffror, etiketter som visar rubriker, och dekorativa linjer som grafiskt organiserar informationen och gör rapporten lättare att läsa.

Tabell
En tabell består av en organiserad sammanställning av data för ett visst område eller ämne. En tabell ritas ut som en tvådimensionell struktur bestående av rader och kolumner. Varje rad representerar en post i tabellen, medan varje kolumn representerar ett fält. Varje enskilt objekt som ska ingå i tabellen blir en egen post. Varje enskild enhet fakta eller detalj som man vill lagra om objektet blir ett fält, och vilket slags information det är fråga om anges med hjälp av fältnamnet, dvs. själva kolumnens rubrik. En databas består av minst en tabell.

 

Programspecifika begrepp

Administration av databasen
Under begreppet "administration av databasen" ingår följande verksamheter:
a. Uppdatera platser i databasen
b. Uppdatera namnbärare i databasen
c. Uppdatera motivord i databasen
d. Ändra lokala inställningar
e. Ändra databasinställningar
f. Administrera användare

Administrera användare
Vid verksamheten "administrera användare" hanteras användarens karakteristika såsom:
a. Användarens kontonamn
b. Användarens lösenord
c. Användarens rättigheter

Alias
Ett alternativt namn till det ursprungliga, officiella namnet på en person. I detta fall avses en persons smeknamn ("Sudden"), eller ett namn som kan användas mellan de officiella namnen (för- och efternamn; Carl-Gustaf "Stålkäken" Thalén).

Anknytning
1. En person som har en anknytning till vissa platser. Personen kan t.ex. vara född där, ha bott där under en viss period av sitt liv, eller vara gravsatt där. Andra tänkbara anknytningar kan vara att personen varit gift med någon som varit född där, att en förfader till personen grundat en bosättning där, eller någon annan mer eller mindre direkt anknytning till platsen.

Anmärkning (t..ex. 'utan anmärkning bildnr')

Användare
En unik identitet (användarens kontonamn) som den aktuelle operatören av databasapplikationen är associerad med, och som denne måste använda för att kunna logga in och starta applikationen. Förutom sin användaridentitet måste operatören även skriva in sitt lösenord för att kunna verifieras såsom behörig att accessa databasen. Varje användare har en unik uppsättning karakteristika, vilka var och en tillåter eller inte tillåter tillgång till olika databasrättigheter.

Avancerad åtgärd

Behörigheter
Se Rättigheter.

Beskrivning
1. Beskrivning av plats
2. Förkortad beskrivning av plats

Bildfil
Digital representation av en bild i form av en fil lagrad på disk, vanligen ett fotografi i färg eller svartvitt.

Bildfilsstorlek
Storlek (normalt i MB, d.v.s. megabytes) för en bildfil på disk, för bildens masterfil (masterbild). Masterbilden förvaras separerad från databasen på en CD-skiva eller något annat datamedium.

Bildformat
Det filformat som masterbildfilen är bitkodad i. Vanliga bildformat är TIFF (Tagged Image File Format) och JPEG (Joint Photographic Experts Group). Motsvarande filändelser för dessa bildfilformat är .tif respektive .jpg. Det rekommenderas att masterbilden alltid lagras i TIFF-format och att visningsbilden alltid lagras i JPEG-format.

Bildmapp
Den fullständiga sökvägen till den filmapp där visningsbildfilerna är lagrade.

Bildnummer (bildnr)
Löpnummer för bilderna som varje museikodorganisation själva väljer. Begränsningen på antal tecken är 15

Bildrättigheter
Äganderätten till bilden, copyright. Rätt att sälja användning av bilden för kommersiella och andra användningar.

Bitdjup/färgdjup
I varje pixel i en digital bild mäts ljuset och tilldelas ett binärt mätvärde. Normalt har man en skala från ljust till mörkt i 256 steg som anges i binär kod med 8 bitar. En färgbild byggs upp av tre färger som vardera mäts i 256 steg ( 8 bitar ). För tre färger behöver man då 3 ggr 8 lika med 24 bitar. För kvalitetsbilder används ofta upp till 16 bitar per färg.

By

By-koordinater

Cd/Placering
När masterbilderna överlämnas till länsmuseet sker det i form av ett antal CD-skivor. Dessa skivor skall vara numrerade. Hela identiteten byggs upp av museikod och cd-skivans nummer. I rutan Cd/Placering anges numret för den CD-skiva som aktuell bild finns lagrad på.

Copyright
Någons rätt att bestämma om och i vilken omfattning ett verk får kopieras och göras tillgängligt för allmänheten. På svenska heter begreppet upphovsrätt.

Databasinställningar
När man ändrar databasinställningarna påverkar man följande värden:
a. Bildmapp
b. Museikod

Datum
Tidstämpel på formen ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm:ss, där ÅÅÅÅ är året, MM är månaden (01=januari, 02=februari, etc.), DD är dagen (mellan 01 och 31), tt är timmen (mellan 00 och 23), mm är minuten (00 till 59), samt ss är sekunden (00 till 59). I vissa fall utelämnas klockslaget tt:mm:ss.

Fastighet
Inom juridiken benämning på ett markområde med tillhörande fast egendom, som utgör en rättslig enhet

Fastighetsbeteckning

Filmnr
Nummer på ev. film som den digitala bilden är hämtat från.

Fotograf
Namn på den fotograf som tagit bilden.

Fotoår
År och datum då bilden togs.

Fritext
1. Poster
2. Namnbärare
3. Samlingar

Färgmodell
Beroende bl.a. på hur en bild skall användas (ex. tryckas i tidning, bok eller visas på webben) utnyttjar man olika modeller för att återge ett större eller mindre del av det totala synliga spektrat.

Färgmodellstillhörighet
Den modell som den digitala bilden är lagrad i.

Förlaga
Digitalisering av bild görs från en förlaga.

Förlaga typ
Vilken typ av material som den digitalt skannade originalbilden fanns lagrad på, ex. pappersbild, glasplåt, eller film.

Församling

Gata

Gård

Härad
Det äldre lokala tingsdistriktet, d.v.s. rätts- och förvaltningsområdet, inom ett landskap. Det var dock inte alla delar av landet som hade härader utan var istället indelade i hundare. Hundare kom sedan att ersättas med härader men inte i hela landet. I Norrland har det aldrig förekommit härader. Den dömande instansen, häradsrätten, hade att röra sig inom sitt tingslag. Det förekom att flera härader slogs samman för att bilda ett tingslag men även att stora härader delades upp i flera tingslag. Det gör det hela lite förvirrande. En härad är närmast större enhet över socken.

Id (Formulär som visar innehållet i logfilen för ändrade motivord)

Inloggad användare
När man vid start av databasapplikationen korrekt har angivit sitt användarnamn och sitt lösenord, har man tillgång till databasen med de rättigheter som är knutna till användarnamnet, vilket innebär att man då är en inloggad användare.

Inmatningsspärr

Inventarienr
Inventarienummer på föremål som ingår som del av bilden. Numret inleds med museikoden.

Kategori

Kommun
Den minsta administrativa enheten i landet Sverige. Ett antal närliggande kommuner lyder i sin tur under ett administrativt område som kallas län.

Koordinat (koord)
1. X- och Y-koordinat
2. "Koordinaterna gäller"

Kopiera post
1. Kopiera post: databasposten kopieras (dupliceras) utan
2. Kopiera post med motiv

Korrekturläst
1. Korrekturläst (Post)
2. Korrekturläst (Bild)
3. Korrekturläst (Lokala inställningar)

Kvarter

Land
Det största definierade (administrativa) området i databasen. Ett land (normalt Sverige) är i sin tur uppdelad i mindre administrativa områden. Det moderna Sverige t.ex. är uppdelat i län, där varje län i sin tur är uppdelat i kommuner.

Landskap
Historisk landsdel som vanligen bygger på en äldre politisk indelning och är grundad på kulturella och geografiska särdrag som många människor identifierar sig med än i dag. Ursprunget till landskapsindelningen går tillbaka till forntiden, och ännu under medeltiden fungerade många landskap (även kallade land) som självständiga politiska enheter med egna lagar. Som förvaltningsenheter har landskapen sedan länge ersatts av indelningen i län. Sverige har 25 landskap. I Finland ersattes de nio historiska landskapen av 20 nya landskap i samband med reformen av landets områdesindelning 1997.

Lokala inställningar

Län
Ett underområde i landet Sverige. Ett län är i sin tur uppdelat i ännu mindre administrativa enheter som kallas kommuner.

Lösenord
Till varje användare är kopplat ett lösenord, som är en textsträng som användaren måste ange för att kunna starta databasapplikationen. Anges ett felaktigt lösenord kan inte användaren komma in i applikationen och utföra några uppgifter.

Mappnr
Placering av det analoga bildoriginalet om sådant finns. Varje organisation väljer sin adressmodell för egna fysiska original.

Masterbild
Masterbild (även kallad masterfil) är det digitala original som skapats i en digital kamera eller vid digital skanning av en originalbild som exempelvis endast kunnat lånas och sedan återlämnats.

Masterfil
Samma sak som masterbild.

Menyformulär

Motiv
De objekt (eller en grupp av objekt) som ingår i en bild. Huvudmotivet i en bild är det objekt som bilden starkast ger uttryck för.

Motivord
Ett ord som på ett kortfattat sätt beskriver ett motiv (huvudmotivet) i en bild, utifrån dess funktion. Motivordet ska beskriva det som bilden starkast ger uttryck för, inte dess detaljer. Se även sakord. Motivordet brukar anges tillsammans med ett eller flera av motivets realnummer.

Motivordnr
Ett löpnummer som skapas automatiskt när man lägger in ett nytt motivord. Motivordsnumret identifierar unikt motivordet i databasen.

Museikod
Beteckning på den organisation som ansvarar för en bildsamling i databasen. Ex. en specifik hembygdsförening.

Namn

Namnbärare
Person som har en relation till bilden.

Namn-id

Namnnr
Löpnummer som databasen sätter på en ny registrering av en person.

Namn-relation

Nivå (t.ex. fotoprotokoll med två nivåer)

Objekt

Objekt-id

Område

Outline

Person
Person är en fysisk person med en relation till en bild, föremål eller plats. Varje person som förekommer i databasen skall definieras med hjälp av personformuläret.

Plats
Den topografiska bestämningen av innehållet i en bild. Varje plats ges en unik beskrivning.

Plats-id
Den unika platsens identitet.

Platslista
Lista på definierade platser.

Platsnr
Samma sak som Plats-id.

Plats-relation

Platsspecifikation
Definitionen av en plats.

Platsvärde

Post

Rapport
1. Enkel rapport
2. Omfattande rapport

RAÄ-nr

RAÄ-nr-kod

Realnr
Ett tal som tillsammans med motivordet (eller sakordet) identifierar funktionen av ett objekt. Ett och samma objekt kan ha flera olika realnummer för ett och samma motivord.

Registrering

Registrator

Regnr

Rättigheter (synonym: behörigheter)
Databasrättigheter Varje användare av databasen får sig tilldelade ett antal rättigheter (äv. användarrättigheter, kontorättigher) som tillåter eller inte tillåter följande åtgärder:
a. Att användaren kan läsa data i tabellerna
b. Att användaren får ändra data i tabellerna
c. Att användaren får utföra avancerade åtgärder i tabellerna
d. Att användaren får administrera databasen
e. Att användaren får ändra motivord

Sakord
Ett ord som på ett kortfattat sätt beskriver ett föremål, utifrån dess funktion. Sakordet ska beskriva det som föremålet starkast ger uttryck för, inte dess detaljer. Se även motivord. Sakordet brukar anges tillsammans med ett eller flera av föremålets realnummer.

Sakordsnr
Ett löpnummer som skapas automatiskt när man lägger in ett nytt sakord. Sakordsnumret identifierar unikt sakordet i databasen.

Samhälle
Benämning på mindre tätort.

Samling
En grupp bilder som har en gemensam skapare och där helheten kan ha en betydelse. Ex. en fotografs bilder, en samlares bilder etc.

Samlingsnr
Identiteten på en samling.

Socken
Geografiskt avgränsat område, ursprungligen definierat genom att invånarna hör till samma kyrka. Är oftast synonymt med Svenska kyrkans församlingar, men idag då församlingssammanslagningar är på modet kan en församling bestå av flera socknar. Ett antal socknar bildar en härad som i sin tur bildar ett län (landskap). Det kunde dock vara så att en socken var uppdelad på flera härader och även ibland i olika län.

Stad
Visst landområde som är definierad antingen genom rättslig status eller genom sättet att använda landet. Karaktäriseras av tät bebyggelse och stor befolkningsanhopning. En stat har en huvudstad varifrån riket styrs. Städer var i Sverige före kommunindelningsreformen 1971 de borgerliga primärkommunerna som erhållit stadsrättigheter. Efter kommunreformen kallades städer för kommuner. Efter ett beslut av Riksdagen 1983 får en svensk kommun även kallas stad. Men då tillhör förutom centralorten, övriga tätorter och ev. glesbygd inom kommungränsen staden.

Stadsdel

Tidskod
Avgränsning i tiden när en bild har tagits.

Titel

Topografisk benämning

Typ av förlaga
Se Förlaga typ.

Tätort
En tätort är en samling av hus där det bor minst 200 invånare. Det bör inte vara mer än 200 meters avstånd mellan husen i samlingen. SCB, Statistiska Centralbyrån, gör tätortsavgränsningar vart 5:e år. Svenska Kommunförbundet grupperar sina kommuner i 9 olika grupper beroende bl.a. på hur befolkningen bor. Det som exempelvis kallas storstad är en kommun med över 200 000 invånare.

Underkategori

Undernr
Möjlighet att förse bilder med ett nummer som markerar samhörighet. Bildens nummer förses med ett understrykningstecken och ett tillägg, ex 1234_A. Man får sedan vid registreringen flytta det som står efter understrykningstecknet till rutan Undernr. Kan användas för att koppla ihop framsidan med baksidan på en bild.

Upphovsrätt
Upphovsrätt är de regler som ger en skapare av konstnärliga och litterära verk, musik, brukskonst, byggnadskonst, fotografier, datorprogram m.m. en ensamrätt att förfoga över dessa. I engelsktalande länder kallas upphovsrätt copyright. Upphovsrättslagen skyddar också det som i lagen kallas närstående rättigheter. Exempel på närstående rättigheter är: musikproducentens rätt till en skivinspelning, en dansares rätt till sitt eget framförande, regissörens rätt till ett framförande han regisserat. I vissa fall kan det finnas många rättighetshavare till ett verk. Bakom en skiva kan det finnas kompositör, textförfattare, sångare, musiker och producent. Alla har de skydd för sin ensamrätt enligt upphovsrättslagen.

Visningsbild
De bilder som är åtkomliga för databasen är en variant av masterbilden och de är mycket mindre detaljrika, komprimerade och anpassade för visning över internet. Storleken är begränsad till max 50 kbyte.

Åtgärd

Övrigt
1. Namnbärare
2. Samlingar

Rev 20050126